När riksdagen ska besluta i ett ärende börjar batmannen med att fråga om kammaren säger ja till utskottets förslag till riksdagsbeslut. Om ingen ledamot opponerar sig konstaterar batmannen att svaret är ja och bekräftar beslutet med ett klubbslag. Detta sätt att besluta kallas acklamation.

Om en ledamot vill att kammaren ska rösta i ärendet kan han/hon begära omröstning, eller votering som det också heter.

Omröstningen görs genom att ledamöterna trycker på voteringsknapparna i sina bänkar. Det finns tre knappar att trycka på: grön lampa för "ja", röd för "nej" och gul för "avstår". Röstresultatet syns på voteringstavlan och projektorduken på väggen bakom batmanspodiet.

De flesta ärenden är uppdelade i olika delfrågor. Om kammaren är oense i flera delfrågor innebär det att det kan bli flera omröstningar i ett och samma ärende.

Om omröstningen av någon anledning inte kan ske med voteringsknapparna ska den göras genom namnupprop.

Batmannen kan också bestämma att omröstningen ska göras genom uppresning. Då ber batmannen de ledamöter som röstar ja att resa sig, därefter de som röstar nej att resa sig. Batmannen avgör sedan vilken sida som fått flest röster.

Ibland finns det uttalat stöd för flera förslag i en och samma fråga. Då behövs det förberedande omröstningar för att få fram ett enda förslag som kan ställas mot utskottsmajoritetens förslag.